Om Logistikkluster Östergötland

Logistik som en del av regional utvecklingsagenda

Logistiken blir allt viktigare inte bara för näringslivet utan också för samhället. Nya krav på hur framtidens försörjnings-, produktions- och distributionssystem utformas, drivs av många faktorer - Globalisering med ökad internationell handel, förändrade köpbeteenden i e-handelns spår och det moderna samhällets miljömässiga utmaningar med växande städer och en alltmer avfolkad landsbygd.

Det här påverkar samhället i många dimensioner. I hela Europa ser man en utveckling mot smartare godstransporter i städer och i många svenska kommuner drivs projekt för samordnad varudistribution. Samtidigt leder städernas tillväxt i sig till allt högre krav på bygg- och entreprenadlogistik för att minimera effekterna från tunga byggtransporter i städerna.

I andra ringhörnan lever landsbygdens företag under samma ökande krav som alla andra, men brottas samtidigt med ett allt sämre stöd för sin verksamhet när transportnäringen effektiviseras och konsolideras och servicefunktioner försvinner. I Östergötland lyfts logistikens flödesorientering också fram som central för framtidens sjukvård.  Kraven på en patientcentrerad sjukvård med hög kvalitet och korta genomloppstider ökar, i takt med ett ökat vårdbehov i samhället och nya kostnadsintensiva behandlingsmöjligheter som anstränger finansieringen.

I den här kontexten har Östergötland en unik position för utveckling av effektiv logistik! Satsningen på ett gemensamt kluster är ett viktigt steg i den riktningen.

Kluster handlar om möten

Möjligheter föds, växer och utvecklas där människor möts! Med Logistikklustret vill vi skapa en neutral mötesplats och en utvecklingsarena för logistikfrågor i Östergötland. Vårt arbete är att se till att spelplanen fungerar så bra som möjligt och att många ser nyttan av att investera sin tid i att engagera sig på olika sätt tillsammans med andra.

De traditionella logistikföretagen är förstås en viktig målgrupp för klustret, men logistik som kunskapsområde skär genom snart sagt alla branscher. Därför vill vi vara relevanta för så många fler och vi tror att viljan att delta i utveckling och innovation, är viktigare än en branschrubrik. Det talas ofta om ekosystem i de här sammanhangen och det är väl ett rimligt antagande att ekosystemet mår som bäst av mångfald inte bara i naturen, utan även när det handlar om innovation och affärsutveckling. Förutom en bredd på branscher och frågor, är det en viktig uppgift för klustret att skapa möten mellan samhället, akademin och näringslivet.

Från projekt till fysisk mötesplats

För närvarande drivs Logistikkluster Östergötland som ett 3-årigt projekt med uppdrag att bygga upp och utveckla nätverket och ordna aktiviteter för klustrets målgrupper, på ett antal teman. Förutom detta har projektet också som uppdrag att utreda och förbereda för tillskapandet av ett fysiskt kluster, där målbilden är en företagspark i kombination med en aktiv mötesplats för konferenser och seminarier.

Projektet har en finansiering från Region Östergötland och Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Projektparter är Norrköpings och Linköpings kommuner, Norrköpings Hamn och Linköpings Universitet. Projektägare är Norrköpings kommun.

Projektparterna deltar tillsammans med projektledare och en representant för Region Östergötland i en gemensam styrgrupp för projektet. Styrgruppen träffas ca 10 ggr/år och beslutar gemensamt om aktiviteter. Projektet har en budget för att ordna olika aktiviteter för målgruppen, kommunicera och genomföra mindre projekt eller utredningar.  Rapportering sker kvartalsvis till Tillväxtverket. För kontaktuppgifter till medlemmarna i projektet, se under ”Kontakt”