Fokusområden

Under den inledande fasen då klustret drivs som ett projekt finns några övergripande mål:
1.    Öka företagens och regionens konkurrenskraft
2.    Stimulera miljöfokus och energieffektivisering
3.    Främja jämställdhet, integration och mångfald
4.    Utreda och skapa förutsättningar för ett fysiskt kluster
5.    Utveckla en regional, strategisk plan för energieffektiv logistik

Förutom dessa mål som utgör huvudfokus, är det en ambition att på olika sätt stödja viktiga initiativ i den regionala eller lokala utvecklingen, t ex:
•    Norrköpings hamns utbyggnad med behov att attrahera större godsvolymer
•    Livsmedelsstrategin i Östergötland med särskilt fokus på distributionsfrågor
•    Stadsomvandlingsprojektens behov av en effektivare bygglogistik
•    Konkreta fall där kommunerna arbetar med att attrahera nyetableringar av företag

Läs mer om våra mål under rubrikerna till höger >>

Varken företag, nätverk eller kunskap stannar vid kommungränser, myndigheters ansvarsområden eller offentliga projekts avgränsningar. Därför vill Logistikkluster Östergötland vara en öppen och neutral arena för utveckling, utan alltför skarpa gränser för verksamheten - vi följer kunskapen och företagens behov; lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.