Läs mer

Aktuellt inom Logistikkluster Östergötland

Logistikkluster Östergötland har ett spännande och aktivt år framför sig 2019. Med början i januari startar vi en erfarenhetsgrupp för bygglogistik. Ungefär 10-15 företag kommer att medverka, men det finns ett stort intresse för arbetet även från transport- och logistikföretag så vi kommer eventuellt att ordna liknande aktiviteter för en lite bredare målgrupp. Ansvarig för erfa-gruppen är Camilla Einarsson, Logistikansvarig på Ebbepark i Linköping. Vi kommer att återkomma under året med mer information om arbetet i gruppen.

Läs mer

Bygglogistik i Ebbepark

I december presenterade en grupp civilingenjörsstudenter från Linköpings Universitet ett projektarbete de genomfört på uppdrag av Logistikkluster Östergötland, med syfte att studera bygglogistikflöden på Ebbepark - ett av Linköpings just nu mest spännande byggprojekt.  Uppdraget i projektet var att undersöka möjligheter för att effektivisera transportflöden orsakade av byggarbetsplatser och därigenom minska störningar som dessa flöden orsakar i närområdet.

- Studenterna har på kort tid gjort ett fantastiskt arbete som kommer att vara till nytta för oss när vi fortsätter att jobba med de här frågorna, säger Camilla Einarsson, Logistikansvarig på Ebbepark.

På bilden syns Anders Nilsson, Gustaf Nordkvist, Rikard Lif, Fredrik Lindström, Mac Larsson, Marcus Melin. Med på bilden är också Camilla Einarsson.

Störningsfri stad drar igång

I januari startar forskningsprojektet ”Störningsfri stad” där Logistikkluster Östergötland är med som en deltagande part.  Städer utvecklas ständigt och under byggtiden uppstår en konfliktsituation gällande stadens infrastruktur. Kapacitetsbehovet ökar samtidigt som tillgängligheten begränsas kraftigt. Detta uppstår på grund av bristande överblick över ordinarie trafikbelastning och byggtransporterna samt bristande koordinering av byggtransporter mellan och inom projekt och mellan myndigheter, byggherrar och byggprojekt. Syftet med projektet Störningsfri stad, är att utveckla kunskap och kompetens som möjliggör utvecklingen av ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen.

Integration och jämställdhet i logistikbranschen

Under 2019 kommer klustret att arbeta med temat ”Integration och jämställdhet i logistikbranschen”. Representanter för klustret kommer att träffa och intervjua ett antal företag för att höra hur man idag jobbar med dessa frågor, men vi vill gärna ha erfarenheter och idéer från flera håll om vilka utmaningar som finns och hur man kan jobba med de här frågorna. Planen är att under året anordna några mindre möten och att i november genomföra en konferens på temat. Har ni inspel kring detta är ni varmt välkomna att höra av er till oss, i första hand Sofia Svensk.

Statliga pengar till projekt som ska minska störningarna när städer växer

Projektet ”Störningsfri Stad” som drivs av Linköpings universitet och där Norrköpings kommun är en part, får 4,9 miljoner kronor av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Logistikkluster Östergötland kommer att delta i projektet genom att arbeta med erfarenhetsgrupper, studentprojekt, workshops och eventuella pilotprojekt.

Läs mer

Runt om i hela Norrköping syns byggkranar som skvallrar om hur staden växer. Blickar vi in i framtiden så ser byggtakten ut att fortsätta på en hög nivå med stora projekt som Ostlänken, Inre hamnen och omvandlingen av Butängen.

När en stad växer uppstår ofta konfliktsituationer med ökad byggtrafik och begränsad tillgänglighet. Men måste det vara så? Kan vi ta fram verktyg som skapar bättre förutsättningar för en störningsfri stad under byggtid?

– Vi hoppas att projektet  ”Störningsfri Stad”  ska leda fram till ett planeringsverktyg, som kan hjälpa oss så att den pågående omvandlingen av staden ska störa invånarna så lite som möjligt. Det leder förhoppningsvis också till att det blir enklare att leva och verka i staden, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef på Norrköpings kommun.

Projektet ”Störningsfri stad” är tänkt att pågå under tre år och ska ge kunskap och kompetens som möjliggör utvecklingen av ett planeringssystem som kan  visualisera trafikpåverkan i samband med byggande och olika trafikavstängningar. Tanken är att visa hur användbart det är med interaktiv visualisering när det gäller att titta på olika scenarion i samband med beslut som rör stadsplanering, trafikplanering och bygglogistik.

Det system som ska utvecklas i projektet ska kombinera 3D-modeller av stadsplaneringen med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden och trafikdata, till exempel ljudnivåer.
– Planen är att systemet ska kunna visualisera vart det kommer uppstå trafikrelaterade problem på grund av byggtrafik i staden. Systemet kommer att baseras på pågående och planerade byggprojekt för att skapa en bild av hur många transporter dessa totalt genererar över tid i staden och med hjälp av mobilnätsdata få en bättre bild av de generella transportflödena. Vi vill också kunna göra simuleringar av vad olika alternativa lösningar på problemen skulle innebära för trafikflödet, säger projektledaren Anna Fredriksson vid Linköpings universitet.


Kontakt:
Ulf Arumskog
Titel: utvecklingschef Norrköpings kommun
Telefon: 073-020 22 75

Anna Fredriksson
Titel: projektledare, Linköpings universitet
Telefon: 070-089 61 77

Almroths Express & Åkeri AB skapar ett nytt landmärke i Norrköping

Ute på gamla flygflottiljen, F13, har Almroths rest ett av Sveriges största lagertält. Ytan är 8032 kvm. Längden på tältet är 229,5 meter och bredden 35 meter. Anledning till detta är ett nytt samarbetsavtal med SSAB för lagring av deras coils med färglagd plåt under varumärket Greencoat.

- Vi är glada över att SSAB valt Almroths och Norrköping för sitt lager. Det ger utökade arbetstillfällen och befäster Norrköpings logistikläge, säger Marcus Wallgren, produktionsansvarig.

Läs hela nyheten i PDF:en här >>

Projektet Störningsfri Stad

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK är inkind bidrag från deltagande parter. Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Läs mer

Trots att vi vet att det inte är så, tenderar vi att förhålla oss till byggprojekt som en tidsbegränsad störning. Detta är inte sant, eftersom städer ständigt utvecklas och speciellt med tanke på den pågående urbaniseringstrenden och därmed förtätningen av våra städer.  Under byggtid uppstår en konfliktsituation gällande stadens infrastruktur. Kapacitetsbehovet ökar samtidigt som tillgängligheten begränsas kraftigt. Detta uppstår pga. bristande överblick över kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtransporterna samt bristande koordinering av byggtransporter mellan och inom projekt och mellan myndigheter, byggherrar och byggprojekt.

Syftet med projektet Störningsfri stad är att utveckla kunskap och kompetens som möjliggör att utvecklingen av ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen. Parter i projektet är: RISE, VTI, Norrköpings kommun, Trafikverket, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Stockholm stad, LE Lundbergs Fastighets, Sankt Kors Fasighets AB, Wiklunds Åkeri, Wellsec, Telenor, Sveriges Byggindustrier, Logistikkluster Östergötland. Projektledare är Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Linköpings universitet.

Ambitionen med projektet är att demonstrera fördelarna och användbarheten i interaktiv visualisering för att utforska olika beslutsscenario inom stadsplanering, byggtrafikplanering och bygglogistik. Byggfridsystemet som utvecklas i projektet ska kombinera 3D modeller av stadsplaneringen med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och realtidsdata från trafikdata (t.ex. ljudnivåer). Systemet ska vara ett beslutsstöd för kommuner och beställare gällande genomförandeplaner och trafikanordningsplaner (TA-planer). Detta kommer öka framkomligheten i staden och förbättra byggprojektets framskridande och gör staden attraktiv att leva och verka i även under byggtid.

För frågor vänligen kontakta Anna Fredriksson, Linköpingsuniversitet, ITN, KTS, Bygglogistikgruppen, projektledare för projektet. anna.fredriksson@liu.se eller 011-36 33 08