Öka företagens och regionens konkurrenskraft

Attrahera människor och företag

Företag behöver människor och människor behöver företag. Attraktionskraft på företag hänger nära samman med attraktionskraften på människor och energin i en dynamisk miljö kan knappast underskattas. Det amerikanska undret ”Silicon valley” är kanske det mest fantastiska exemplet på hur en rik miljö ökar sin attraktionskraft närmast exponentiellt, såväl på människor som på företag.

Utan jämförelser i övrigt är Östergötland och den fjärde storstadsregionen en expansiv region med en allt starkare lysande stjärna. Med Ostlänken kan man förutsätta ytterligare tillväxt och utveckling.

Logistikklustret kan på olika sätt bidra till att öka attraktionskraften på kompetenta människor, lika väl som på företag. Företag behöver kvalificerade medarbetare, goda etablerings- och tillväxtförutsättningar, rätt infrastruktur etc. I kampen om kompetensen är det viktigt att kunna erbjuda stimulerande och utvecklande arbete i dynamiska miljöer. Alltmer börjar unga människor också utvärdera potentiella arbetsgivare utifrån hållbarhetsfrågan.

Attrahera godsflöden

Förutom att attrahera företagsetableringar och människor, är godsflöden en egen ”målgrupp”. Det handlar t ex om rederier som ska välja en hamn där man lossar gods för vidare spridning på land. I ett sådant läge konkurrerar Norrköpings hamn t ex med hamnen i Göteborg eller Gävle. På samma sätt konkurrerar 3PL-företag med logistiktjänster om godsvolymer från varuägare av olika slag. Här är Norrköpings hamn och många andra logistikföretag framgångsrika, men det är hård konkurrens på marknaden. Här vill Logistikklustret framförallt bidra med att utveckla och positionera regionen i hållbarhetsfrågor.

Konkret arbetar Logistikkluster Östergötland med:

•    Stärka och utveckla nätverk och kontakter        
•    Omvärldsbevakning och kommunikation
•    Analyser, seminarier, möten
•    Kompetensutveckling
•    Kanaler till och från akademin – forskningsprojekt, studenter, rekrytering

Logistikklustret ska också bidra till att kommunicera regionens fördelar nationellt och internationellt och på så sätt bidra till att fler ser möjligheterna i Östergötland